Diğer Sigortalar

Elementer Sigorta Nedir?

Bu tür sigortalar sigortalının mal varlığında meydana gelecek çeşitli risklerin neden olacağı hasarlar ve kayıplar için yapılmaktadır. Sigortacılık terminolojisinde genel olarak bu tür sigortalara elementer sigorta denir.

Yangın Sigortaları

Bir yangının neden olduğu her çeşit hasarı karşılamak üzere yapılır. Sadece konutlar için değil, depolar, ardiyeler, imalathaneler, fabrikalar vb. binalar ile içerisindeki muhteviyatlar için yapılabilir. Yangın sigortaları sadece gayrimenkulün yanmasını değil binada bulunan eşyalar, demirbaşlar ve ticari malları da güvene altına alır.

Nakliyat Sigortaları

Karayolu, denizyolu, havayolu gibi çeşitli yollarla taşınmakta olan malların, bu araçlara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve aktarılması durumlarında meydana gelecek hasarları güvence altına almak için yapılır.

Mühendislik Sigortaları

İnşaat, makine kırılması, montaj, elektrik ve elektronik cihazlar gibi, mühendislik gerektiren çalışmalar sırasında ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınır.

Kasko Sigortaları

Motorlu her türlü aracın ister hareket halinde ister durdukları yerlerde kaza sonucu veya herhangi bir şekilde zarar görmeleri durumunda ortaya çıkan hasarlar güvence altına alınır.

Deprem Sigortaları

Zorunlu olarak yaptırılan DASK veya normal deprem sigortaları ile deprem sonucu binada ve eşyalarda ortaya çıkan zararların karşılanması için yapılır.

Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti (hekim, avukat, mali müşavir vs.) ifa ederken başlarına gelecek olayları karşılayan poliçe türüdür.

Tekne - Deniz Araçları Sigortası

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlarda, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Kefalet Sigortası

Kamu ihalelerinde bankalar tarafından düzenlenen teminat mektubuna alternatif yaratan ve banka kredi limitlerini etkilemeyen diğer adı ile Kefalet Senedi’dir. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının kefili olma görevini üstlenmekte ve sigortalı kefalet edilen taahhüdünü yerine getirmediğinde, lehtarın maruz kaldığı zararları karşılamayı taahhüt altına almaktadır. Kefalet sigortası kapsamında verilen kefalet senedi, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen, geçici ve kesin teminat olarak sunulabilen belgeler şeklinde tanzim edilebilir.

Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.