Yükleniyor

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Çalışanlarınızı karşılaşabilecekleri kazalara karşı Grup Kaza Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

 • ​Kaza Sonucu Vefat Teminatı 

  ​Sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sağlanan maddi güvencedir.

 • ​​​Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 

  ​Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli maluliyet tazminatı ödenir. 

  Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

  ​Bu teminat limiti dahilinde, sigortalının, kaza nedeniyle, kaza gününden itibaren bir yıl içinde tedavi görmesi halinde oluşan tedavi masrafları ödenir.

  Acil Sağlık Asistans Hizmeti 

  ​Trafik kazası, yüksekten düşme, akut masif kanamalar gibi 20 adet acil durumu kapsayan asistans hizmetimiz, acil cerrahi yatış teminatı, acil dahili yatış teminatı ve yoğun bakım teminatı sağlar.​​
   

 • Ferdi Kaza Sigortası Vergi Avantajı

  ​6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimle​r ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 

  Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; 

  • Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden oluşur. 

  İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 

  Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitind​e ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

  * Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

  Örnek Uygulama​
  Beyan edilen gelir 100.000 TL
  Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı 
  (Beyan edilen gelir x %15)
  15.000 TL
   Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
   Yıllık Gelir Vergi Matrahı 100.000 - 15.000 = 85.000 TL*
   Vergi Oranı (%20 diliminde ise) ödenecek gelir vergisi 85.000 x %20 = 17.000 TL
   Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 100.000 x %20 = 20.000 TL
   Müşterinin vergi kazancı 20.000 – 17.000 =3.000 TL