Yükleniyor

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir sistemdir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir sistemdir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

  Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir.

  Devlet tarafından vergi avantajı ve devlet katkısı ile desteklenir. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

   

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Temel Unsur​ları

  Emeklilik Şirketi: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.

  Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.

  Bireysel Emeklilik Aracısı: Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

  Emeklilik Yatırım Fonu: Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.

  Portföy Yöneticisi: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen portföy yönetim şirketidir.

  Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşudur.

  Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutardır.

  Birikim: Devlet katkısı ve getirileri hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutardır.

  Devlet Katkısı: Devlet katkısı, 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutardır.

  Devlet Katkısı Hesabı: Münhasıran devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesaptır.

  Devlet Katkısı Fonu: Şirketin, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla belirlenen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurduğu fondur.

  Sponsor Kuruluş:​ Sponsor Kuruluş, İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen tüzel kişidir.​

 • Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Giriş

  ​Fiil ehliyetini sahip kişiler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce cayma hakkınız vardır. Cayma halinde durumu, şirketimizin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

  Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. 

  Sunulan Haklar Nelerdir?
  ​a. Hakların Kullanımı

  ​Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

  İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, sözleşmede belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

  b.Fon Karması Değişikliği

  ​Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, 1 yılda azami 6 kez değiştirebilirsiniz. Bu yöndeki değişiklik talebinizi, yazılı olarak, çağrı merkezimizden, www.nnhayatemeklilik.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz İnternet Şubemizden veya Mobil Şubemiz üzerinden yapabilirsiniz.​

  Katkı payı dağılım oranları;

  • ​Değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını,

  • Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri,​​

  • ​Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirlenebilir.
  c.Plan Değişikliği

  ​Emeklilik planınızı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilirsiniz.

  d.Başka Bir Şirkete Aktarım

  ​Başka bir şirketten aktarımla düzenlenmemiş ise, emeklilik sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle aynı şirkette kalmak suretiyle başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin, tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise, ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır.

  Eğer giriş aidatı borcunuz varsa bu tutar birikimlerinizden indirilir.

  Aktarım yapılan şirketteki yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

  e.Hesapların Birleştirilmesi

  ​Hesap birleştirme işlemi ancak emekliliğe hak kazanıldığında yapılabilir.

  Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa, emeklilik hakkı kazandığınızda, yürürlükte bulunan sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.​​​

 • 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile birlikte bireysel emeklilik sözleşmesinden yapılabilecek kesintiler değişmiştir. Bu kapsamda, sözleşmenin ilk 5 yılı içinde ve 6. yılından itibaren yapılabilecek olan kesintilere ayrıca üst sınır getirilmiştir. ​

  İlk 5 yıl içerisinde yapılabilecek kesintiler:

  Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi toplamı, sözleşmenin ilk 5 yılı süresince, her yıl için ilgili takvim yılı başında belirlenmiş ilk 6 ay için açıklanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır.

  Emeklilik, vefat, maluliyet gibi durumlar haricinde sözleşmenin 5 yılı dolmadan sonlandırılması durumunda; ilk 5 yıl içerisinde alınabilecek olan ve ayrılma tarihine kadar tahsil edilmemiş olan tutar, bireysel emeklilik hesabından ertelenmiş giriş aidatı olarak indirilebilecektir.

  Sözleşmenin ilk 5 yılından sonra sözleşme sonuna kadar giriş aidatı, yönetim gider kesintisi adı altında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

  İlk 5 yıldan sonra yapılacak kesinti ve iade tutarları;

  ​Bireysel emeklilik sözleşmesinin 6. yılı ve sonrasında, sözleşmeden çıkılması durumunda Devlet Katkısı ile ilişkili üst sınır kontrolü yapılacaktır. Yapılacak toplam kesinti tutar üst limiti; sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın belli bir oranına karşılık gelen tutar olarak belirlenmiştir.

  Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Devlet katkısı kontrolü, 01/01/2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

  Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
  ​​6 %60
  7 %70
  ​​8 %80
  ​​9 %90
  ​​10+ %100

  Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi;

  01.01.2021 yılından başlayarak, ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelere uygulanacak olan iadedir. İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.

  6. yıl için fon işletim gider kesintisi iade oranı %2,5’tur. 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15 inci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.1/1/2013 öncesi yürürlüğe girmiş sözleşmeler için iade oranı belirlenirken 1/1/2013 tarihi esas alınır.

  İadelere konu olan tutar, katılımcının birikiminin % 1,1'inin üzerindeki tutar olacaktır.

  Fon Toplam Gider Kesintisi iadesi sözleşme yılı sonunda ve çıkış halinde yapılır.

 • ​​​Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinizden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla ve 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız. ​

  Birden fazla emeklilik sözleşmeniz bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanmanız için en az birinden bu hakkı kazanmanız yeterlidir. Emeklilik hakkını elde ettiğiniz tarih itibariyle yürürlükte bulunan sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerinize ilişkin hesaplarınızı talepte bulunduğunuz şirketteki sözleşmenize ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanabilirsiniz. Başvurunun yapıldığı şirket, hesap birleştirme işlemlerinizi, diğer şirketlerdeki hesaplarınıza ilişkin olarak düzenleyici kuruluş olan Emeklilik Gözetim Merkezi’nden alacağı bilgiye göre yürütür. 

  Emeklilik sözleşme süresi içinde katkı payı ödemesine ara verebilirsiniz. Ödemeye ara verdiğiniz dönem de emekliliğe hak kazanmaya ilişkin süre hesabında dikkate alınır.

  Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi 3 şekilde geri alabilirsiniz. 

  Programlı Geri Ödeme ​

  • ​Birikimleriniz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kalır ve getiri elde etmeye devam eder.
  • Şirket ile birlikte belirleyeceğiniz program dahilinde birikimleriniz kısım kısım geri ödenir.
  • Yılda en fazla iki defa geri ödeme programınızı değiştirebilirsiniz.
  • İstediğiniz anda paranızı toplu olarak alma hakkınız saklıdır.
  • Geri ödeme tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.​

  Toplu Para ​

  • ​Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikiminiz, birikiminizin getirisi üzerinden stopaj kesintisi yapıldıktan sonra toplu para olarak ödenir.
 • ​​​​Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (işveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır.

  Devlet katkısı, bireysel emeklilik sözleşmesi adedi değil, katılımcı bazında ödenmektedir. Dolayısıyla, katılımcı birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olsa da kendisine ödenecek olan devlet katkısı, tüm sözleşmeler için toplamda yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemeyecek şekilde, yapılan ödeme tutarına bağlı olarak oransal biçimde sözleşmelere dağıtılacaktır.

  Katılımcının katkı payı üzerinden hesaplanan devlet katkısı, yine katılımcının bireysel emeklilik şirketindeki varolan hesapları altında bir alt hesaba yatırılacaktır. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen esaslara göre emeklilik şirketi tarafından kurulan fonda, kişisel fon karmasından ayrı olarak yatırıma yönlendirilecektir.

  01.01.2013’ten önce sisteme dahil olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmasına yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ek bir avantaj sunulmuştur. Buna göre, katılımcıların tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak ön koşuluyla, sözleşme yürürlük tarihi ile 01.01.2013 tarihi arasında geçirdikleri süre üzerinden;

  3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, 

  6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, 

  10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl ek süre eklenir.​

  Devlet katkısı, Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının sistemde uzun süre kalmalarını teşvik eden önemli bir avantajdır. Bu sebeple devlet katkısının hak edilmesi için kademeli bir yapı uygulanmaktadır. Sistemde kalış süresine göre devlet katkısı hak ediş oranlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. ​

  Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olan katılımcılar, emeklilik hakkını kazanabilmek için emeklilik döneminde tüm sözleşmelerini birleştirmeleri gerekmektedir. Birleştirilmeyen sözleşmelerden devlet katkısı alınamamaktadır.​​

  2016 yılında maksimum düzeyde devlet katkısı elde edebilmek için İnternet Şubemiz​’den ek katkı payı ödemesi yapabilirsiniz.​

  * Devlet katkısı alacağınız ödemelerinizin aynı yıl içerisinde bireysel emeklilik hesabınıza yatırılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Toplu ödemelerinizin hesabınızdan yapmanızı öneririz. ​

  ​​Sistemde Kalış Süresi​ ​Devlet Katkısı Hak ediş Oranı
  ​3 yıldan az ​% 0
  ​3 - 6 yıl arası ​% 15
  ​6 - 10 yıl arası ​% 35
  ​10 yıldan fazla 56 yaşından önce ​% 60
  ​10 yıldan fazla 56 yaşından sonra​ ​% 100​​

  ​​

 • Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

  İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı) çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda elde ettiği ücretin %15’ine ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarına kadar vergi indirimine tabi tutulabilir.
  Aşağıdaki örnekte de olduğu gibi, çalışanı adında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödeyen ve %27’lik vergi diliminde bulunan bir işveren, çalışanı adına katkı payı ödemesi yaparsa, çalışanın yıllık brüt gelirinin%15’i olan 3.600 TL kadar bir tutarı vergi matrahından indirebilir. Bu durumda 6.480 TL yerine, 5.508 TL vergi öder ve 972 TL'lik bir vergi avantajı elde eder. Vergi matrahından düşülecek tutar, üst limit olan yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

    ​​Çalışan için Katkı Payı Ödemesi Yapıldığında Çalışan için Katkı Payı Ödemesi Yapılmadığında​
  ​Çalışanın vergi dilimi ​27%​ ​27%​
  Çalışan adına ödenen BES katkı payından
  dolayı işverenin hak kazandığı BES vergi indirimi
  ​15% ​0%
  ​Çalışanın yıllık brüt geliri ​24.000 ​24.000
  ​Çalışan adına işverenin ödediği yıllık katkı payı​ ​3.600 (-)
  ​Çalışanın gelir vergisi matrahı ​20.400 (işv.nin ödediği yıllık kp nin matrahtan düşmüş hali , güncel matrah) ​24.000
  ​İşverenin çalışanı için ödediği vergi tutarı 5.508 (güncel matrah * vergi dilimi) 6.480
  ​İşverenin kazandığı vergi avantajı ​972 ( yıllık brüt gelir * vergi dilimi)-(güncel matrah*çalışan vergi dilimi) (-)
  ​Yıllık net katkı payı ödemesi ​​​2.628 (çalışan adına ödenen yıllık kp tutarı)-(işv.nin kazandığı vergi avantajı) ​(-)
 • 1. KREDİ KARTI

  Katkı payı ve giriş aidatı ödemelerinizi kredi kartınız ile yapabilirsiniz. Katkı payı ödemeleriniz blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilecektir.
  Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan blokaj süresi 31 gündür.
  ​​​Blokaj süreleri, anlaşmalı olduğumuz bankalardan kaynaklı olarak değişiklik gösterebilir.​
  Değişen kredi kartı bilginizi 444 1 666 - Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayarak güncelleyebilirsiniz. 

  2. OTOMATİK ÖDEME TALİMATI

  Katkı payı ödemelerinizi anlaşmalı olduğumuz ING Bank, Ziraat Bankası, T. İş Bankası ve ​​​​Vakıfbank aracılığıyla otomatik ödeme talimatı ile yapabilirsiniz.
  Aşağıda anlaşmalı olduğumuz bankaların isimlerinin yeraldığı muvaffakatnameyi eksiksiz olarak doldurup, posta ve/veya kargo ile Şirketimize gönderdiğinizde talimatınız işleme alınacaktır.
  Muvaffakatnameye ulaşmak için lütfen tı​klay​ın.
  ​Ödeme araçlarımızda oluşacak değişiklikleri internet sitemizden takip edebilirsiniz​​​.

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı
Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı
Daha Fazla
Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı
Emekliliğim Güvende VIP Emeklilik Planı
Daha Fazla
Emeklilik Gelir Planları
Emeklilik Gelir Planları
Daha Fazla